Mương Đình Lodge
Menu
Chính sách trẻ em

Chính sách trẻ em

Chính sách trẻ em

06-06-2023

Chính sách trẻ em đi cùng tại Mương Đình Lodge.

- Trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí

- Trẻ em từ 3-7 tuổi: 50% của giá

- Trẻ em từ 7-11 tuổi: 75% của giá

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% của giá